هو الفتاح

 اين سروده  به ديدگان پر اميدی که در

 خاک مدفون شدند...

 به غنچه هايی که برای ابد در بستر

 خود نا شکفته آرميدند...

 به عشا قی که هرگز به وصال

 نرسيدند...

 به همه ی دلهای دردمند...

تقديم می شود...

 

سلامی به بم

 سلامي چو بوی خوش خاك و باران...

 سلامي به سبزی روح بهاران...

 

سلامی به دلهای پر درد ياران...

 سلامی به ايمان سلامی به ايران...

 

سلامی به بم خطه ی سوگواران...

ديار سيه جامگان بيقراران...

 

سلام کبوتر درختان زيتون...

به نخل ستاده به ايوان ويران...

 

سلامی به داغ دل داغداران...

سلامی به دشت از دل ابرو باران...

 

سلامی ز هر سوی اين خاک گلگون...

سلامی ز کارون سلامی ز جيحون...

 

سلامی به عشاق در خاک خفته...

سلامی به گلهای در خون شکفته...

 

سلامی به بم دشت دلخون...

سلامی ز ليلی سلامی ز مجنون...

 

 

 

         لحظه ويران شدن خانه ها ست                 جشن چراغانی ويرانه ها ست

           هق هق بغض است به تسکين درد          دست تسلی به سرشانه هاست