خدايا:

 

همراه تنهايی من ، آغوش بگشا تا

 

 تکيه کنم به مهربانی دستانت