کبوتران دلم را هوا کنم که  بيايی

مگر ضريح دلت را صدا کنم که بيايی

چکيده شبنم چشم و ضريح غرق دعا شد

خداکند که بدانی خدا کند که بيايی...