يا حی

 

 

 سرا پا اگر زرد و پژمرده ايم

ولی دل به پاييز نسپرده ايم

 

چو گلدان خالی لب پنجره

 پر از خاطرات ترک خورده ايم

 

اگر داغ دل بود ما ديده ايم

اگر خون دل بود ما خورده ايم

 

اگر دل دليل است آورده ايم

اگر داغ شرط است ما برده ايم

 

اگر دشنه دشمنان گردنيم

اگر خنجر دوستان برده ايم

 

گواهی بخواهيد اينک گواه

همين زخمهايی که نشمرده ايم

 

دلی سربلند و سری سر به زير

از اين دست عمری به سر برده ايم...