مهديا

 درويش کوچه های سلوکم...

کشکول مرا يک سکه نگاه تو کافيست...