يا هو

  

Minds are like parachutes: They only work when they are open. 

                                  

                                      من سينه ماتم زده دارم تو نداری

                                      در سينه دلي غمزده دارم تو نداری      

                           

                                     با ديده خونبار و دل شعله نشينم

 

                                    آتشكده اي غم زده دارم تو نداری

 


                                    من خار كن دشت بلايم ، ز دو عالم


                                    يك سفره حاتم زده دارم تو نداری

 


                                    در مسلك پروانه به جز شعله هدف نيست


                                    آئين جهنم زده دارم تو نداری

 


                                    بر بغض ترك خورده خود ، داغ نهادم


                                    يك زخمي مرهم زده دارم تو نـداری

 


                                    از تجــــربه ريز و درشت غــم ايام


                                    صد دفتر بر هم زده دارم تو نداری

 


                                     با ياد رخـش در خـم اين دخمه خاكی


                                     يك جنـت آدم زده دارم تو نداری

 


                                    چون سرو مقيم در خلوتگه اويم


                                    اما كمري خم زده دارم تو نداری

 


                                    سر خط قضايم همه با اشك عجين است


                                    گـــلـــواژه شبنم زده دارم تو نداري...