يا لطيف

 

چرا نميگويد... 

          

  كه آن  كشيده سر از شرق

 

 آن بلند اندام

 

 سياه جامه  به تن   دلبر دلير آن شير

 

  نويد  روز ده  آن  شب  شكاف  با تدبير

 

  ز شاهراه  كدامين  ديار مي آيد

 

  و  نور صبح   طراوت

 

 بر اين شب تاريك

 

  چه وقت مي تابد ؟

 

 در انتظار اميدم

 

 در انتظار  اميد

 

طلوع  پاك  فلق را

 

 چه وقت  آيا من

 

 به چشم  غوطه ورم  در سرشك

 

 خواهم  ديد ؟

 

(و عجل فرجه ...)

 

حميد مصدق