يا حی

 

 

" يا زچشمت جفا بياموزم

 يا دلت را وفا بياموزم

 پرده بردار تا خلايق را

 معني والضحي بياموزم

 تو ز من شرم و من ز تو شوخي

 يا بياموز يا بياموزم

 نشوي هيچگونه دست آموز؛

 چه کنم تا ترا بياموزم؟

***

 به کدامين دعات خواهم يافت!؟

 تا روم آن دعا بياموزم؟!"