بسم رب الشهدا

 

 اي پاره زخم فروان پيكرت

ما را ببر به مشرق آيينه گسترت...

خطبه امام حسين (ع) در شب عاشورا از زبان علي بن الحسين (ع):

 

بهترين ستايش را بر خدا نمايم

 و بر سود و زيان او را سپاس گويم

 كه ما خانواده را به نبوت گرامي داشتی

 و قرآن آموختی

 و در دين دانا ساختی

 و به ما گوش هايي شنوا  و ديده ي بينا و دل روشن دادي

 ما را از شكر گذاران خود بپذير

اما بعد؛

 من در ميا ن

اصحاب جهان با وفا تر و بهتر از اصحاب خود نمي دانم

 در ميان خانواده ها گرم تر و بهتر از افراد خانواده ي خود نمي شناسم

 خدا شما همه را از طرف من جزاي خير دهد

من به همه ي شما اجازه دادم

 آزادانه برويد و من شما را حلال كردم

 پيمان و تعهدي نداريد

 اين شب تار شما را فرا گرفته

 در امواج ظلمت آن خود را از گرداب بيرون كشيد

 هر كدام از شما دست يكي از افراد خاندان مرا بگيريد

 و در روستا ها و شهر ها پراكنده شويد

 تا خدا گشايش دهد

 زيرا اين مردم بس مرا مي خواهند

و اگر مرا گرفتار كنند از جستجوي من بگذرند...