ای  خداوندان قدرت بس کنيد...

 

بس کنيد از اين همه ظلم و قساوت بس کنيد...

رحم بر مادرهای دلواپس کنيد...

بس کنيد از اين همه ظلم و قساوت...

بس کنيد...

فريدون مشيری

 

/ 0 نظر / 4 بازدید