يا هو 

ياران همه رفتند دگر با که نشينیم!.... 

 

 

 

شايد جنگ خاتمه يافته است

 اما مبارزه هرگز پايان نخواهد يافت

زنهار اين غفلتی که من و تورا در بر گرفته است

 ظلمت قيامت است

 

 

 شهيد آويني

/ 1 نظر / 10 بازدید