اگر...

 

اگر بر گل تکيه زنی می شکند

اگر بر آب تکيه زنی می رود

اگر بر تار تکيه زنی می ريزد

اگر بر روز تکيه زنی شب گردد

اگر بر شب تکيه زنی روز گردد

اگر بر دوست تکيه زنی دشمن گردد...

 

 پس بر آن تکيه زن که در جهان نيست

 نمی ميرد و می ماند 

 بوده است و هست

 دشمن نمی شود و پژمرده نمی گردد

 

او خداوند يست که پشت هيچ تکيه کننده ای را خالی نمی کند

 

***

آه ای معبود ازلی

 پروردگار!

همراز نجواهای شبانه ام

همنفس نغمه های عاشقانه ام

همدم لحظه های غربتم

 آغوش بگشا

 تا

 تکيه کنم به مهربانی بيکرانت

با سر انگشتان مهربانت

اشکهای پنهانم را پاک کن

و

 مرا عاشقانه در بر گير...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
عقيق

اونقدر ارتباط با او را با استادی بيان ميکنی که بند دلم ميلرزه...برام دعا کن چون نيازمندم شديدآ...

عقيق

اونقدر ارتباط با او را با استادی بيان ميکنی که بند دلم ميلرزه...برام دعا کن چون نيازمندم شديدآ...