خدای مشتاقان بی پناه

دلم خيلی گرفته.......

 منو در پناه آغوش پر از رحمتت بگير و بگذار از شهد شيرين وصالت مست و مدهوش بشم.... وجودمو در گلبرگهای معطر مهربانيت پناه بده و بگذار در عطر خوش غفرانت غرق بشم....... خدای من منو از من بگير و به خودت بپيوند......

 عشق من شبان تنهاييم رو به نور همراهيت روشن کن و سرم رو بر شانه خودت بگذار و اجازه بده همه اشکهای فرو خورده يک عمر رو فقط بر اين شانه های ناپيدا... اين سرشانه های محکم و مهربان ببارم...

خدايا آغوش بگشا تا به سوی تو پرواز کنم......

/ 0 نظر / 4 بازدید