خالق آسمانها
 
 
 
آسمان سهم ماست...
 
 

ريسمان چشمانم را به پنجره بسته ام تا فردا       عبور تو گره بسته انتظار را         از چشمانم باز کند        تو خوب مي داني             مي مانم براي هميشه      و    غروب ها مي نشينم کنار ضريح راه      و براي آمدنت   باراني مي شوم        و گل هاي ترانه را در پشت پنجره         در گلدان تنهايي مي کارم           وپروانه هاي تنهاييم را         در هواي اتاق        آزاد مي کنم         و آسمان را مي گذارم همان بيرون بماند             تا فردا       تو بيايي         و پروانه هاي عاشقمان را    با هم به آسمان هديه کنيم

 

 مجيدي

/ 1 نظر / 5 بازدید