به نام حضرت دوست
 
دوست بداريد!
 

اي همه مردم ، درين جهان به چه كاريد ؟!

عمـر گـرانمايه را چگونـه گـذرانيـد ؟!

هرچه به عالم بود اگر به كف آريد

هيـچ نـداريـد اگـر عـشـق نـداريـد!

واي شما ، دل به عشق اگر نسپاريد !

گر به ثريا رسيد هيچ نيرزيد !

عشق بورزيد

آه عشق بورزيد!

دوست بداريد

آه دوست بداريد!...

 

 

اگر بيشتر عشق بورزي ، بيشتري ،

 اگر كمتر عشق بورزي كمتري ،

 تو هميشه در تناسب با عشقت هستي ...

/ 0 نظر / 6 بازدید